ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คติพจน์ของโรงเรียน
นบน้อม  สามัคคี  เรียนดี  มีระเบียบ
 
ปรัชญาโรงเรียน
ทนฺโต  เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ