ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200 KB 364
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.71 KB 69
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 68
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132 KB 67
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.92 KB 65
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180 KB 69
ไฟล์วารสาร ฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2560 86
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.01 KB 113
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.28 KB 110
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.1 KB 100
ไฟล์ Brushes-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.11 KB 116
ไฟล์ Brushes-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 49.51 KB 117
ไฟล์ Brushes-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 54.72 KB 115
ไฟล์ Brushes-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.56 KB 131
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 95
คู่มือ ASEAN Curriculum Sourcebook 102
ID Plan-พรรัตนา-2559 85
ID Plan-สุระ-2559 98
แก้ไขโครงสร้างและเกณฑ์การจบหลักสูตร 104
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 2559 126
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 1-2559 108
เชิญดาวน์โหลด กำหนดการสอน (Course Outline) รายวิชากิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.98 KB 215
แบบรายงานการประเมินตนเอง [Seft Assessment Report] Word Document ขนาดไฟล์ 99.77 KB 234
ไฟล์กรอกข้อมูล Bookmark 1/2557 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 147
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.83 KB 377
ปกรายงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.07 KB 212
โครงการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ครูกาญจนา โคตรบุญมี Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1889
เอกสารประกอบการประเมิน ผู้บริหารรักการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 498
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ [SAR 2556] RAR Archive ขนาดไฟล์ 865.52 KB 169
แผนปฏิบัติราชการ 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 153
แผนกลยุทธ์ 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 152
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 465.5 KB 17421
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนสอน รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 828 KB 1459
เอกสารงานวิจัย ป.โท รองฯ สุระ เพชรโรจน์ 131
วารสารดอกลำดวน 2554 (4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 513
วารสารดอกลำดวน 2554 (3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 585
วารสารดอกลำดวน 2554 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 2974
วารสารดอกลำดวน 2554 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 1572
รายงานผลการใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี รหัสวิชา ว40222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 481