ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200 KB 300
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.71 KB 57
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 57
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132 KB 54
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.92 KB 52
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180 KB 54
ไฟล์วารสาร ฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2560 72
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.01 KB 97
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.28 KB 98
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.1 KB 91
ไฟล์ Brushes-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.11 KB 100
ไฟล์ Brushes-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 49.51 KB 103
ไฟล์ Brushes-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 54.72 KB 106
ไฟล์ Brushes-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.56 KB 119
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 84
คู่มือ ASEAN Curriculum Sourcebook 86
ID Plan-พรรัตนา-2559 74
ID Plan-สุระ-2559 81
แก้ไขโครงสร้างและเกณฑ์การจบหลักสูตร 93
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 2559 108
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 1-2559 93
เชิญดาวน์โหลด กำหนดการสอน (Course Outline) รายวิชากิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.98 KB 197
แบบรายงานการประเมินตนเอง [Seft Assessment Report] Word Document ขนาดไฟล์ 99.77 KB 222
ไฟล์กรอกข้อมูล Bookmark 1/2557 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 137
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.83 KB 362
ปกรายงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.07 KB 198
โครงการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ครูกาญจนา โคตรบุญมี Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1860
เอกสารประกอบการประเมิน ผู้บริหารรักการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 483
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ [SAR 2556] RAR Archive ขนาดไฟล์ 865.52 KB 157
แผนปฏิบัติราชการ 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 137
แผนกลยุทธ์ 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 141
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 465.5 KB 16887
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนสอน รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 828 KB 1447
เอกสารงานวิจัย ป.โท รองฯ สุระ เพชรโรจน์ 116
วารสารดอกลำดวน 2554 (4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 502
วารสารดอกลำดวน 2554 (3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 568
วารสารดอกลำดวน 2554 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 2961
วารสารดอกลำดวน 2554 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 1552
รายงานผลการใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี รหัสวิชา ว40222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 471