ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200 KB 101
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.71 KB 15
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 13
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132 KB 14
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.92 KB 10
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180 KB 13
ไฟล์วารสาร ฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2560 34
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.01 KB 56
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.28 KB 57
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.1 KB 54
ไฟล์ Brushes-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.11 KB 60
ไฟล์ Brushes-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 49.51 KB 65
ไฟล์ Brushes-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 54.72 KB 72
ไฟล์ Brushes-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.56 KB 83
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 49
คู่มือ ASEAN Curriculum Sourcebook 45
ID Plan-พรรัตนา-2559 39
ID Plan-สุระ-2559 42
แก้ไขโครงสร้างและเกณฑ์การจบหลักสูตร 59
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 2559 64
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 1-2559 55
เชิญดาวน์โหลด กำหนดการสอน (Course Outline) รายวิชากิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.98 KB 137
แบบรายงานการประเมินตนเอง [Seft Assessment Report] Word Document ขนาดไฟล์ 99.77 KB 180
ไฟล์กรอกข้อมูล Bookmark 1/2557 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 104
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.83 KB 321
ปกรายงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.07 KB 161
โครงการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ครูกาญจนา โคตรบุญมี Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1793
เอกสารประกอบการประเมิน ผู้บริหารรักการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 446
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ [SAR 2556] RAR Archive ขนาดไฟล์ 865.52 KB 117
แผนปฏิบัติราชการ 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 101
แผนกลยุทธ์ 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 110
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 465.5 KB 15693
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนสอน รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 828 KB 1402
เอกสารงานวิจัย ป.โท รองฯ สุระ เพชรโรจน์ 80
วารสารดอกลำดวน 2554 (4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 463
วารสารดอกลำดวน 2554 (3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 528
วารสารดอกลำดวน 2554 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 2920
วารสารดอกลำดวน 2554 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 1504
รายงานผลการใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี รหัสวิชา ว40222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 434