ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200 KB 534
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.71 KB 74
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 75
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132 KB 73
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.92 KB 72
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180 KB 76
ไฟล์วารสาร ฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2560 93
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.01 KB 120
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.28 KB 116
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.1 KB 105
ไฟล์ Brushes-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.11 KB 125
ไฟล์ Brushes-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 49.51 KB 125
ไฟล์ Brushes-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 54.72 KB 122
ไฟล์ Brushes-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.56 KB 140
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 102
คู่มือ ASEAN Curriculum Sourcebook 108
ID Plan-พรรัตนา-2559 93
ID Plan-สุระ-2559 105
แก้ไขโครงสร้างและเกณฑ์การจบหลักสูตร 108
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 2559 133
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 1-2559 114
เชิญดาวน์โหลด กำหนดการสอน (Course Outline) รายวิชากิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.98 KB 244
แบบรายงานการประเมินตนเอง [Seft Assessment Report] Word Document ขนาดไฟล์ 99.77 KB 240
ไฟล์กรอกข้อมูล Bookmark 1/2557 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 151
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.83 KB 384
ปกรายงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.07 KB 219
โครงการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ครูกาญจนา โคตรบุญมี Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1925
เอกสารประกอบการประเมิน ผู้บริหารรักการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 505
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ [SAR 2556] RAR Archive ขนาดไฟล์ 865.52 KB 174
แผนปฏิบัติราชการ 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 168
แผนกลยุทธ์ 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 159
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 465.5 KB 17832
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนสอน รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 828 KB 1467
เอกสารงานวิจัย ป.โท รองฯ สุระ เพชรโรจน์ 138
วารสารดอกลำดวน 2554 (4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 519
วารสารดอกลำดวน 2554 (3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 591
วารสารดอกลำดวน 2554 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 2982
วารสารดอกลำดวน 2554 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 1579
รายงานผลการใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี รหัสวิชา ว40222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 489