ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายถาวร เรืองบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนาวิน คณะนาม
ครู คศ.3

นายปรีชา โพธิ์ศรีศาสตร์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจ
ครู คศ.3

นายบุญสี ทิพจรูญ
ครู คศ.3

นางอำพร ทิพจรูญ
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์พรรณ ถินวิจารย์
ครู คศ.2

ประภาส ยศปิยะโชติ
ครู คศ.3

นางสาวสโรชินี สุดานิช
ครู คศ.2

พยงค์ นาก้อนทอง
ครู คศ.2

นางเบญจวรรณ วิระทูล
ครู คศ.2