ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

 • โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่บ้าน เชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา เริ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์   ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่  หมู่ที่ 8 อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45230 โทรศัพท์ 043-62579  โทรสาร 043-62517  เนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด  98  ไร่  website:  http://www.cmps.ac.th E-Mail : cmps@cmps.ac.th และ maipracha57@gmail.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
 • พ.ศ 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค จำนวน 8 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมในปี พ.ศ 2525 จำนวน 8 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ CS และโรงฝึกงาน GenI A Gen H พร้อมระบบประปา บาดาล ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
 • พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้อง
 • พ.ศ.2535 กรมการรักษาดินแดนอนุมัติให้ โรงเรียนเปิดเป็นสถานศึกษานักศึกษาวิชาทหาร
 • พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ  100/277 จำนวน 1 หลัง
 • พ.ศ. 2539 ได้เข้าโครงการโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแ
 • พ.ศ 2544 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปด้านการบริหาโดรงเรียนโดยโรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษาบบ 324ล./41 (หลังคาทรงไทย )
 • พ.ศ. 2546 ได้คัดเลือกเข้าร่วม "โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งดรงเรียนในฝัน"
 • พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3
 • พ.ศ. 2549  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2549  ผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
 • ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 255ึ7  มี ดร. สมชาติ  สุขใส  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มี อาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 3 หลัง มีนักเรียน 811 คน ครูและบุคลากรทั้งสิ้น  59  คน
 • พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป้นสถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559