ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสุภานัน นิคมสุขเกษม
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวพรรัตนา เหมือนทอง
ครูอัตราจ้าง