ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัลภา บุตรพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ้งนภา ทิพเจริญ
ครู คศ.3

นางสุวารี ชมภูพฤกษ์
ครู คศ.3

นางสาวภัททิยา อิโน
ครู คศ.1

Mr. Djam Remigus Nditoh
ครูอัตราจ้าง