ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จันทิมา บำรุงเอื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชุมพร ภามนตรี
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา โคตรบุญมี
ครู คศ.3

นายยิ่งยง ประดับกรณ์
ครู คศ.2

นางจีรนันท์ บุญสา
ครู คศ.2