ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

คติพจน์ของโรงเรียน

นบน้อม  สามัคคี  เรียนดี  มีระเบียบ

 

ปรัชญาโรงเรียน

ทนฺโต  เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ