ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วิไล เวียงคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไวกูณฐ์ ศีรษะภูมิ
ครู คศ.3

นายอรรถพร สุนทรพงศ์
ครู คศ.3

นางวลัยพร พรมเกตุ
ครู คศ.3

นางปราณีย์ จันปาน
ครู คศ.3

นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน
ครู คศ.3

คณิตศาสตร์ บุญพันธ์
ครู คศ.3