ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วิไล เวียงคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรรถพร สุนทรพงศ์
ครู คศ.3

นางวลัยพร พรมเกตุ
ครู คศ.3

นางปราณีย์ จันปาน
ครู คศ.3