ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพย์ชญาดา สิมมนาเคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนิพนธ์ ชมภูพฤกษ์
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา กลมเกลียว
ครู คศ.3

นางสาวบุญล้อม ผลาชิต
ครู คศ.3