ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัชชา เชื้อแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์
ครู คศ.3

นางสาวภาวณี จำปาทอง