ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัชชา เชื้อแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์
ครู คศ.3