ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ : พันธกิจ : เป้าประสงค์


โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์สู่มาตรฐานสากล 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
 

" โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล
 

พันธกิจ (Mission)
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูบุคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
7. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goal)
 

1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเป็นพลโลกตามที่โรงเรียน กำหนด
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสากล
5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
6. โรงเรียนมีและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
7. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 

ค่านิยม (Vulues)

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 2. มีความสามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
 3. มีความรัก ความผูกพันและภาคภูมิในในองค์กร
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
 5. ทำงานเป็นทีม
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  (School  Identity)    

“  คุณธรรมนําความรู้  : Moral  lead to Education ”
 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School  Uniqueness)  

“  ก้าวไกลเทคโนโลยี  : Advances Technology ”