คณะผู้บริหาร

นายบุญส่ง จอมหงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถพร สุนทรพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายนาวิน คณะนาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางบังอร สุนทรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวัลภา บุตรพรม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายนิพนธ์ ชมภูพฤกษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเกษม ฉายวิไชย
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่