ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชญานิน สร้อยสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบังอร สุนทรพงศ์
ครู คศ.3

นายเกษม ฉายวิไชย
ครู คศ.3