ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนันต์ งอยภูธรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศราวุธ จันทรโคตร
ครู คศ.2

นายคณิต ศาสตรวาหา
พนักงานราชการ

นายเสฐวุฒิ สุขใส
อัตราจ้าง