ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายถาวร เรืองบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนาวิน คณะนาม
ครู คศ.3

นายปรีชา โพธิ์ศรีศาสตร์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจ
ครู คศ.3

นายบุญสี ทิพจรูญ
ครู คศ.3

นางอำพร ทิพจรูญ
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์พรรณ ถินวิจารณ์
ครู คศ.3

นายประภาส ยศปิยะโชติ
ครู คศ.3

นางสาวสโรชินี สุดานิช
ครู คศ.3

นายพยงค์ นาก้อนทอง
ครู คศ.2

นางเบญจวรรณ วิระทูล
ครู คศ.2