ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200 KB 697
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิ่งมินิมาราธอนต้านยาเสพติด (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.71 KB 688
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 636
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561(กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132 KB 402
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (ตาราง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.92 KB 409
แบบประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (กราฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180 KB 744
ไฟล์วารสาร ฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2560 612
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.01 KB 645
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.28 KB 405
ไฟล์ Brushes-(เพิ่มเติม-5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.1 KB 386
ไฟล์ Brushes-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.11 KB 518
ไฟล์ Brushes-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 49.51 KB 686
ไฟล์ Brushes-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 54.72 KB 721
ไฟล์ Brushes-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.56 KB 506
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 465
คู่มือ ASEAN Curriculum Sourcebook 744
ID Plan-พรรัตนา-2559 559
ID Plan-สุระ-2559 566
แก้ไขโครงสร้างและเกณฑ์การจบหลักสูตร 460
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 2559 419
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 1-2559 541
เชิญดาวน์โหลด กำหนดการสอน (Course Outline) รายวิชากิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.98 KB 376
แบบรายงานการประเมินตนเอง [Seft Assessment Report] Word Document ขนาดไฟล์ 99.77 KB 731
ไฟล์กรอกข้อมูล Bookmark 1/2557 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 749
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.83 KB 491
ปกรายงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.07 KB 526
โครงการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ครูกาญจนา โคตรบุญมี Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 655
เอกสารประกอบการประเมิน ผู้บริหารรักการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 716
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ [SAR 2556] RAR Archive ขนาดไฟล์ 865.52 KB 353
แผนปฏิบัติราชการ 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 507
แผนกลยุทธ์ 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 332
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 465.5 KB 377
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนสอน รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 : นางสาวรัตนา เหมือนทอง Word Document ขนาดไฟล์ 828 KB 536
เอกสารงานวิจัย ป.โท รองฯ สุระ เพชรโรจน์ 709
วารสารดอกลำดวน 2554 (4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 460
วารสารดอกลำดวน 2554 (3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 563
วารสารดอกลำดวน 2554 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 507
วารสารดอกลำดวน 2554 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 600
รายงานผลการใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี รหัสวิชา ว40222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 504