ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอรรถพร สุนทรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ประวัติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0892760853
อีเมล์ : ATTA2505@GMAIL.COM
ที่อยู่ :
29 หมู่ 14 บ้านท่าเสียว ตำบลสะอาด อำเภอโพธิืชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 กศม. บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัยการบริหารงบประมาณ, เป็นที่ปรึกษาอาจารย์ 3 กลุ่มสาระสังคมฯ