ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรัตนา เหมือนทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
318 หมู่ 8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - 2559 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 ครูอัตราจ้าง (โครงการยกระดับครูทั้งระบบ : SP2)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล