ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง Covid-19
ประกาศ...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่1/2563 จากช่วงเดือนพฤษภาคมไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานั้น และในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “แม้ว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ดังนั้นในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดมาตรการรองรับในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยทดลองใช้ระบบการเรียนทางไกลเพื่อรองรับให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานการณ์ และหากประสบปัญหาในช่วงทดลองระบบ ครูและโรงเรียนจะได้รับทราบและหาวิธีแก้ไขต่อไป โดยนักเรียนสามารถเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านช่องทางดังนี้

1. โทรทัศน์ดาวเทียม รวมทั้ง true vision ช่อง 186-200
2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3. Mobile Application : DLTV
โดยนักเรียนสามารถ ดาวน์โหลด สื่อ ใบงานได้ทาง https://dltv.ac.th/homehttps://dltv.ac.th/home
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,13:02   อ่าน 259 ครั้ง