ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ PLC
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community) " ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" โดยจัดอบรมในหัวข้อ "การสร้างสื่อและใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" ระหว่างวันที 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โดยท่าน ดร.สมชาติ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูตระหนักร่วมกันถึงภารกิจของโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คุณครูพยงค์ นาก้อนทอง ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,20:11   อ่าน 242 ครั้ง