ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community) ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการประเมิน PA และวีดิทัศน์การสอน ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 สำหรับตำแหน่งครู สายงานการสอน "

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ นำโดย นายบุญส่ง จอมหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community) ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการประเมิน PA และวีดิทัศน์การสอน ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 สำหรับตำแหน่งครู สายงานการสอน " ซึ่งมี นางวัลภา บุตรพรม ,นายพยงค์ นาก้อนทอง , นายยิ่งยง ประดับกรณ์ ,นายศราวุธ จันทรโคตร เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากร ได้ตระหนักร่วมกันถึงภารกิจของโรงเรียน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2565,08:54   อ่าน 108 ครั้ง